Privacy Statement

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Jitske Schols Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Jitske Schols Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Jitske Schols Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Jitske Schols Photography
www.jitskeschols.com
info@jitskeschols.com
KvK: 58001158

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jitske Schols Photography verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

✓ achternaam
✓ voornamen
✓ geslacht
✓ adres
✓ telefoonnummer
✓ e-mailadres
✓ IP-nummer
✓ domeinnaam
✓ bankrekeningnummer
✓ klantnummer
✓ factuurnummer

Verwerkingsgrond
Jitske Schols Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
✓ de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
✓ de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Jitske Schols Photography met betrokkene heeft gesloten;
✓ Jitske Schols Photography een wettelijke verplichting dient na te komen
✓ een gerechtvaardigd belang van Jitske Schols Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten  van Jitske Schols Photography aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
✓ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
✓ facturatie
✓ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
✓ informatie over wijzigen producten en diensten
✓ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
✓ telefonisch contact, e-mailcontact
✓ uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
Voor de boekhouding/facturatie en het versturen van mailings, uitnodigingen en nieuwsbrieven maakt Jitske Schols Photography gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jitske Schols Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit Jitske Schols Photography een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jitske Schols Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Jitske Schols Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
✓ Wettelijke grondslag: Jitske Schols Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
✓ Marketingdoeleinden: onbeperkt, tot wederopzegging
✓ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbeperkt, tot wederopzegging
✓ Telefonisch contact: onbeperkt, tot wederopzegging
✓ Informeren over wijzigingen van diensten: onbeperkt, tot wederopzegging

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Jitske Schols Photography of door middel van telefoon of e-mail. Jitske Schols Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Jitske Schols Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Jitske Schols Photography gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Jitske Schols Photography vastgelegde persoonsgegevens
Jitske Schols Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jitske Schols. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Jitske Schols Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Jitske Schols Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Jitske Schols Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Jitske Schols via info@jitskeschols.com.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Jitske Schols Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Jitske Schols Photography, mei 2018